.


geomuz@gmail.com


„Kameňom sa začali dejiny ľudstva a kameň sprevádza človeka po celý život“. Touto myšlienkou sme chceli priblížiť význam geológie pre človeka, na ktorú sa v dnešnej dobe na Slovensku dosť zabúda. Prednedávnom sme išli okolo Devína a zbadali sme tam reklamný panel upozorňujúci na geologické múzeum. Napadlo nás pozrieť sa dovnútra. Na naše nemilé prekvapenie sme zistili, že toto tzv. múzeum, ktoré má byť dôstojný stánok geológie na Slovensku, je len obyčajným krovím zarasteným a neupraveným bydliskom bezdomovca a miestom odpadu. Obhliadka kameňolomu s vysokou prírodovednou hodnotou, kde len samotná stena predstavuje množstvo informácií, a to nespomíname výstavnú expozíciu, nás natoľko pohoršila, že sme sa rozhodli proti tomu bojovať. Spoločne doprajme budúcim generáciám možnosť poznania geologickej minulosti Devínskej Kobyly, dotknúť sa aspoň pohľadom hornín, skamenelín, minerálov a geologických foriem. Aby aj oni si mohli vytvoriť obraz o nesmierne dlhom a zložitom vývoji našej modrej planéty, ktorý sa odzrkadlil na tomto malom kúsočku zemského povrchu.
Flóra NPR Devínska Kobyla

Územie Devínskej Kobyly predstavuje výbežok teplomilnej a suchomilnej vegetácie panónskej oblasti. Pôvodnú vegetáciu záujmového územia tvorili dubovo-hrabové lesy. Súčasná vegetácia utvára mozaiku skalných a trávnatých spoločenstiev stepného charakteru so zvyškami dúbrav a prechodnými lemovými spoločenstvami. Celkove sa v oblasti Devínskej Kobyly zistilo vyše 1100 druhov vyšších rastlín, z toho 25 chránených. Osobitosťou záujmového územia je výskyt rôznych druhov a krížencov fialiek (rod Viola) a najmä bohaté zastúpenie čeľade vstavačovitých (Orchideaceae). ...viac

Fauna NPR Devínska Kobyla


Vyznačuje sa najmä bohatým zastúpením teplo- a suchomilných druhov hmyzu (Insecta) vytvárajúceho zriedkavé a ojedinelé živočíšne spoločenstvá.Živočíšstvo je neoddeliteľnou súčasťou lesného spoločenstva. Veľmi bohato, až niekoľkými tisícmi druhov je zastúpený kmeň článkonožcov. ...viac


Geológia NPR Devínska Kobyla

Malé Karpaty sú najzápadnejším jadrovým pohorím karpatského oblúka. Začínajú na našom území Devínskou hradnou skalou. Geologicky k nim patria aj Hundsheimské kopce na rakúskom brehu Dunaja. Tiahnu sa smerom SSV a oddeľujú Záhorskú nížinu od Podunajskej. Tvoria vyklenutú hrásť, ktorá je obmedzená systémom zlomov. ...viac
Sympózium Devín

Kultúra je to, čo si vybudoval každý národ, a čo by malo spájať ľudí celého sveta. V týchto časoch je jej úloha ešte o to dôležitejšia, že i v našej spoločnosti narastá konzumný spôsob života a skutočné hodnoty sa neraz vytrácajú.
Mestská časť Bratislava-Devín je s umením a kultúrou spätá od dávnych čias. Už pred niekoľkými storočiami, ako mestečko, bola centrom a sídlom mnohých výtvarníkov, ale aj umelcov z iných oblastí. KAMEŇ, ktorého sa dotkne cit a teplo ľudskej ruky sa vie pretaviť od úžitku pre človeka až po pohladenie jeho duše. ...viac

Sandberg

Pieskovisko Sandberg je svetoznáma lokalita neogénnych skamenelín. Našlo sa tu vyše 300 druhov fosílnych (skamenených) organizmov. More, v ktorom tieto živočíchy žili, sa tu rozprestieralo pred 16.-14. miliónmi rokov.
Sandberg bol striedavo morským dnom, plážou a útesom. Medzi najvzácnejšie nálezy patria zuby Dryopiteka, ktorý sa zaraďuje k predchodcom dnešných ľudoopov (šimpanz, gorila, orangutan). Horniny Sandbergu sú tvorené pieskami, pieskovcami, litotamniovými, lumachelovými, piesčitými vápencami a brekciami, piesčitými ílovcami. ...viac